Rekisterinpitäjä

Jalkaterapiapalvelut Askelma, Y-tunnus: 1899497-1.

Malmin kauppatie 18, 3.krs. 00700 Hki

askelmatiimi@gmail.com

Potilasrekisteri on yhteiskäytössä Jalkaterapiapalvelut Askelmassa työskentelevien itsenäisten ammatinharjoittajien kesken, jotka kaikki ovat terveydenhuollon ammattilaisia.

Yhteyshenkilö

Maria Kivistö

Jalkaterapiapalvelut Askelma

mariakivisto10@gmail.com / 09 351 1100

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyperusteet

- Terveydenhuollon ja hyvinvointipalveluiden tarjoaminen ja tarpeen arvioiminen

x Potilaan tutkimusten ja hoidon suunnittelu, toteutus ja seuranta

x Ajanvarauksien hallinta

   - Markkinointi- ja / tai viestintätarkoituksiin perustuen asiakkaan antamaan suostumukseen

Asiakkuuden hoito mm. muistuttaminen ajanvarauksista

x Asiakkaiden toiveiden huomioon ottaminen sekä tarjonnan kohdentaminen

x Tuotteiden ja palveluiden markkinointi

x Palautteen kerääminen

- Oman toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen, hallintaan, seurantaan ja raportointiin

- Palautteiden, virallisten selvityspyyntöjen ja vaaratapahtumien käsittelyyn

x  Asiakaspalautteiden käsitteleminen

x Potilaslain mukaisten muistutusten tai kanteluiden käsittely

x Muiden virallisten selvityspyyntöjen käsitteleminen

x Vaaratapahtumailmoitusten käsittely

- Laskutusta ja perintää varten perustuen asiakkaan ja Jalkaterapiapalvelut Askelman väliseen sopimukseen

- Väärinkäytösten todentamiseen

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet

- Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/92) 4 luku

- Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista (298/2009)

- EU:n yleinen tietosuoja-asetus 6 artiklan 1.c) kohta ja 9 artiklan 2.h) kohta (terveystietojen käsittely)

-Tietosuojalaki (1050/2018) 29§ (henkilötunnuksen käsittely)

Potilaslain mukaan jalkaterapiapalvelut Askelmalla on lakisääteinen velvollisuus potilasasiakaskirjojen laatimiseen: terveydenhuollon ammattihenkilön tulee merkitä potilasasiakirjoihin potilaan hoidon järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi tarpeelliset tiedot. Potilasasiakirjojen laatimisesta ja käyttötarkoituksen perusteella määräytyvistä säilytysajoista säädetään tarkemmin sosiaali-ja teveysministeriön asetuksella.

Käsiteltävät henkilötiedot

- Perustiedot

x Nimi, henkilötunnus, yhteystiedot, ammatti, potilaan nimeämä lähiomainen/ alaikäisen potilaan huoltajat

- Terveystiedot

x Potilaan hoidon kannalta eri terveydenhuollon ammattilaisten käytössä välttämättömät terveydentilatiedot (potilaskertomustiedot, valokuvat, lähetteet, lausunnot sekä lomaketiedot)

x Potilaan toimittamat terveys- ja omahoitotiedot

x Kuvantamis- ja muut tutkimustiedot

x Fysioterapiaan ja työfysioterapiaan liittyvät tiedot sekä työnantajaan liittyvät tiedot (esim. työpaikkakäynnit)

- Työkykyyn liittyvät tiedot

x Työeläke-, vahinkovakuutusyhtiön tai muun toimeksiantajan toimeksianto ja sen liitteet

- Hyvinvointiin liittyvät tiedot

x Henkilön itsensä tuottamat tai toimittamat mittaustiedot

- Ajanvaraustiedot

Asiakas, päivä, ajankohta, paikka ja kenelle aika on varattu sekä ajanvaraaja ja varaamispäivä

x Ajanvaraushistoria

- Laskutustiedot

x Hoitoa ja tutkimuksia koskevat laskutustiedot.

x Hoitoon liittyvät maksajatiedot

- Palautteiden, virallisten selvityspyyntöjen ja vaaratapahtumien tiedot

Palaute tai selvityspyyntö ja niihin annetut vastaukset

x Palautteen antajan ilmoittamat yhteystiedot

x Vaaratapahtuman kuvaus ja henkilölle itselleen annettu selvitys

Tietolähteet

Käsiteltävät henkilötiedot kerätään pääsääntöisesti potilaalta itseltään. Mikäli potilas on alaikäinen, tietoja voidaan kerätä myös huoltajilta. 

Henkilötietoja saadaan myös toisilta terveydenhuollon toimintayksiköiltä tai terveydenhuollon ammattihenkilöiltä potilaan suostumuksella.

Tietyissä tilanteissa tietoja saadaan myös vakuutusyhtiöistä tai työeläkeyhtiöistä.

Rekisteröidyn oikeudet

x Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelystä ja tutustua itseään koskeviin tietoihin.

x Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää virheellisten ja puutteellisten tietojen oikaisua.

x Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojen poistoa. Poistopyyntöjä toteutetaan lainsäädännön mahdollistamissa rajoissa. Terveydentilaa koskevien tietojen osalta Jalkaterapiapalvelut Askelman toimijoilla on lakisääteinen velvoite säilyttää tietoja potilasasiakirja-asetuksen mukaisesti.

x Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista, mikäli rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden. Tällöin henkilötietojen käsittelyä rajoitetaan selvityksen ajaksi.

Jaa tämä sivu